Privacy statement

U bezoekt de website van So Healthy NL. Met dit Privacy statement informeert So Healthy NL u over de persoonsgegevens die So Healthy NL verzamelt middels verschillende soorten aanmeldingsformulieren, nieuwsbrieven en cookies, tevens in deze lijst opnemend toekomstige vormen van fora ter verzameling van persoonsgegevens met als verscheidende doeleinden zoals opgesomd in dit privacy statement. Deze persoonsgegevens gebruikt po als gevolg van uw bezoek en gebruik van deze website.

Dit Privacy statement is alleen van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die So Healthy NL verzamelt via deze website en niet op verwerkingen van persoonsgegevens die So Healthy NL verzamelt via andere kanalen of met behulp van andere diensten, waaronder websites van of beheerd door groepsmaatschappijen of partners van So Healthy NL.

So Healthy NL respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u aan So Healthy NL verschaft vertrouwelijk worden behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de relevante privacyregelgeving stelt. Bij deze verwerking wordt niet gebruikgemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Hieronder volgt informatie over de doeleinden en manier van verwerken van uw gegevens bij verschillende vormen van aanmelden bij So Healthy NL.

Gegevens die u aan So Healthy NL verstrekt

So Healthy NL verzamelt en slaat gegevens op voor de uitwerking van haar bedrijfsvoering. So Healthy NL verkrijgt uw persoonsgegevens via verschillende kanalen. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Eventuele intrekking van uw toestemming doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens die voor de intrekking van uw toestemming heeft plaatsgevonden.

Contactformulier/inschrijfform

Als u het contactformulier invult, dan verwerkt So Healthy NL uw naam, e-mailadres en bericht ten behoeve van de beantwoording van uw bericht en eventuele verdere afhandeling. Bij de registratie als deelnemer aan een evenement via het inschrijfformulier worden uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens verwerkt. So Healthy NL bewaart uw gegevens die zij in dit kader heeft verwerkt tot uiterlijk 1 jaar nadat u voor het laatst contact heeft gehad met So Healthy NL.

Contactformulier

Als u het contactformulier invult, dan verwerkt So Healthy NL uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel de naam van uw vereniging ten behoeve van de beantwoording van uw bericht en eventuele verdere afhandeling. Bij de registratie als deelnemer aan een evenement via het inschrijfformulier worden uw NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens verwerkt. So Healthy NL bewaart uw gegevens die zij in dit kader heeft verwerkt tot uiterlijk 1 jaar nadat u voor het laatst contact heeft gehad met So Healthy NL. Door op de button “Privacy statement” te klikken geeft u toestemming voor het verwerken en het opslaan van uw gegevens.

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert bij So Healthy NL, via onze website of via andere kanalen, zowel via analoge post als diverse digitale mogelijkheden, behoudt So Healthy NL het recht uw NAW-gegevens 4 weken na uw sollicitatieprocedure te bewaren. Uw cv en motivatiebrief, evenals eventuele gespreksverslagen en/of communicatie zoals telefoongespreksverslagen en e-mailcorrespondentie, worden door So Healthy NL binnen 4 weken na uw sollicitatieprocedure verwijderd. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat expliciet aangeven bij uw sollicitatie. Als u uw gegevens eerder dan de genoemde bewaartermijn wil inzien dan wel verwijderen of veranderen wenst, kunt u te allen tijde So Healthy NL daar om vragen.

Nieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van So Healthy NL, dan gebruikt So Healthy NL de in dit kader door u verstrekte gegevens (naam en e-mailadres) alleen om u deze nieuwsbrief toe te sturen. Voor toezending van de nieuwsbrief dient u explicit toestemming te geven middels een disclaimer, welke u in de mail van So Healthy NL zult ontvangen, nadat u zich heeft aangemeld met uw gegevens bij So Healthy NL.
U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens uit de verzendlijst van So Healthy NL verwijderd.

Cookies

So Healthy NL verzamelt ook bepaalde gegevens met behulp van kwaliteits- en effectiviteitscookies die worden geplaatst bij uw bezoek aan deze website. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website op de harde schijf van uw computer of uw mobiele apparaat zet op het moment dat u de website bezoekt. Cookies bevatten informatie die kan worden geraadpleegd door de partij die het cookie heeft geplaatst, waarbij onderscheid gemaakt kan worden tussen de beheerder van de website zelf (‘first party cookies’) of een derde partij (‘third party cookies’).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u deze website niet (volledig) kunt gebruiken. Daarnaast wordt uw toestemming voor het gebruik van cookies gevraagd wanneer u onze website bezoekt. U wordt middels een pop-up geïnformeerd over de doeleinden van de cookies. U kunt middels deze toestemming het plaatsen van de cookies accepteren of weigeren.
So Healthy NL maakt op de website gebruik van kwaliteits- en effectiviteitscookies om het gebruik van de website te analyseren en in kaart te brengen, zodat de kwaliteit en/of de effectiviteit van de website kan worden verbeterd. De geldigheidsduur van de kwaliteits- en effectiviteitscookies is 1 jaar.

So Healthy NL maakt in dit verband gebruik van Google Analytics. So Healthy NL heeft daarvoor een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Daarbij heeft So Healthy NL niet toegestaan dat Google de gegevens gebruikt voor andere diensten van Google. Ook heeft So Healthy NL maatregelen getroffen zodat de herleidbaarheid van bezoekers aan de website wordt beperkt. Google kan de gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de gegevens namens Google verwerken. De gegevens worden overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework en stelt zich aan de daaruit voortvloeiende Principles te houden. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid van Google en in het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De website van So Healthy NL bevat ook sociale media knoppen om pagina’s van de website te kunnen delen op sociale netwerken zoals LinkedIn, Twitter en Pinterest. Deze knoppen werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. So Healthy NL maakt daarbij gebruik van zogeheten niet-actieve, “grijze” sociale media knoppen. Daardoor zal een sociale media cookie pas worden geplaatst nadat u bewust instemt met deze plaatsing door op de betreffende social media knop te klikken. Meer informatie over wat er met uw gegevens gebeurt die sociale netwerken via cookies verzamelen (inclusief eventuele overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie, kunt u vinden in de privacyverklaringen van FacebookTwitterGoogle en Pinterest.

So Healthy NL maakt op de website gebruik van een functionele cookie om uw voorkeur te onthouden voor de versie van de website. Deze functionele cookie heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Derden

So Healthy NL zal de persoonsgegevens die via deze website over u worden verzameld niet verkopen aan derden (partijen buiten de organisatie van So Healthy NL) dan wel op een andere wijze delen met derden, behoudens op de wijze zoals in dit Privacy Statement uiteengezet.

So Healthy NL kan de persoonsgegevens die van u zijn verkregen dan wel over u zijn verzameld met behulp van deze website verstrekken aan dienstverleners die So Healthy NL heeft ingeschakeld in het kader van de hosting of het beheer van deze website, voor het analyseren van verzamelde gegevens in verband met uw gebruik van de website, of voor het versturen van de nieuwsbrief. Daarnaast kan So Healthy NL de persoonsgegevens die van u zijn verkregen in verband met uw deelname aan een evenement verstrekken aan dienstverleners die So Healthy NL heeft ingeschakeld om het evenement namens So Healthy NL te verzorgen.

So Healthy NL zal met de ingeschakelde dienstverleners contractueel overeenkomen dat zij passende waarborgen zullen hanteren met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens die zij namens So Healthy NL verwerken.

Het kan daarnaast voorkomen dat So Healthy NL uw persoonsgegevens openbaar moeten maken op grond van een wettelijke voorschrift, op last van toezichthouders of andere overheidsorganen, om haar rechten te beschermen of te verdedigen, of om illegale activiteiten, vermeende fraude, of schendingen van toepasselijke voorwaarden te onderzoeken, te voorkomen dan wel tegen op te treden.

So Healthy NL behoudt zich het recht voor om uw via de website verzamelde persoonsgegevens over te dragen in het geval dat So Healthy NL (een gedeelte van) haar bedrijfsactiviteiten verkoopt of overdraagt.

Beveiliging

So Healthy NL zorgt voor passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens die So Healthy NL verzamelt via deze website. Vanwege het open karakter van het internet kan So Healthy NL niet garanderen dat de onderlinge communicatie tussen u en de website, dan wel de informatie opgeslagen op de website, volledige bescherming kan genieten. In geval van aantasting van de beveiliging van de systemen, waarop uw gegevens door So Healthy NL worden opgeslagen (datalekken), zal So Healthy NL de benodigde stappen nemen ter bescherming van uw gegevens. Tevens zal So Healthy NL, indien wet- en regelgeving dit vereist, u op de hoogte brengen van de inbreuk.

Uw privacyrechten

So Healthy NL is zich ervan bewust dat u een aantal privacy rechten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, namelijk:

  • het recht om uzelf vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot So Healthy NL te wenden met het verzoek u mede te delen hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en inzage te krijgen in de door u opgevraagde gegevens.
  • het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren en of aan te vullen wanneer deze onjuist dan wel onvolledig zijn.
  • het recht om uw persoonsgegevens te verwijderen of de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke persoonlijke omstandigheden.
  • het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing.
  • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wanneer sprake is dat verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt via geautomatiseerde procedés, op grond van uw toestemming of in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Als u in het kader van uw privacy rechten een verzoek bij So Healthy NL wilt indienen, dan kunt u daarvoor contact met So Healthy NL opnemen via sohealthynl@gmail.com.  So Healthy NL kan u ter verificatie om bewijs van uw identiteit vragen. So Healthy NL streeft ernaar om binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn op uw verzoek te reageren.

Tevens heeft u het recht een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door So Healthy NL, wanneer u van mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de privacyregelgeving. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over So Healthy NL

So Healthy NL is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens met behulp van deze website. De contactgegevens van So Healthy NL zijn:

So Healthy NL
Hof van Hollland 1
1625 MB Hoorn

Bij vragen of klachten over dit Privacy Statement kunt u contact opnemen met So Healthy NL per e-mail via sohealthynl@gmail.com of per post via bovenstaand adres.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

So Healthy NL heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt intern toezicht op de naleving van privacywetgeving.

U kunt contact met deze functionaris opnemen via sohealthynl@gmail.com, +31629072133 of per post:

So Healthy NL
Functionaris voor de Gegevensbescherming
Hof van Holland 1
1625 MB Hoorn

Aanpassen Privacy Statement

So Healthy NL behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website van So Healthy NL worden gepubliceerd. So Healthy NL raadt u aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen om van eventuele aanpassingen kennis te nemen.

Dit Privacy Statement is laatst aangepast op: 01-04-2019.